Reglement for Hylla Marina

Medlemmene i Røra Båtforening (heretter RB) må akseptere og overholde reglement for Hylla Marina (heretter HM) vedtatt av årsmøte med alminnelig flertall.

 

§1 Marinakomite

 

Marinakomiteen har ansvaret for at Hylla Marina holdes i forsvarlig stand til enhver tid og påser at reglementet for HM overholdes.

 

Marinakomiteen foretar beregningen av innskuddet for hver enkelt båtplass og dets størrelse beregnes ut fra båtens størrelse og satser som vedtas av årsmøtet. Båteier må rette seg etter denne beregningen.

 

Marinakomiteen skal føre en fortegnelse over båteiere som er tildelt båtplass i HM og ajourføre eventuelle endringer med kasserer i RB.

 

§2 Båtplass i Hylla Marina

 

Båtplassene i HM eies av RB, men kan kun tas i bruk av et medlem i RB mot at det innbetales et innskudd.

 

Båtplassene i HM er tilgjengelig bare i sommerhalvåret og marinakomitèen bestemmer når HM åpnes om våren og stenger på høsten. Alle båteier har plikt til å rette seg etter åpningstidene for HM og på egen regning besørge sjøsetting/opptagning av egen båt vår/høst.

 

Båteiere som ikke retter seg etter åpningstidene får sin båt fjernet på båteiers regning.

 

Medlemmene kan maksimalt disponere èn båtplass og den anvises av marinakomiteen. Den har myndighet til å omdisponere plasser ut fra det som til enhver tid er mest hensiktsmessig plassutnyttelse og for å redusere fare for skade på anlegg og båter.

 

§3 Fortøyning

 

Fortøyningsanordninger utlegges etter marinakomiteens anvisning og godkjennelse. Båtene skal minst ha to fendere på hver side, ha solid tauverk med påmontert strekkavlastere.

 

Ved uvær har båteier ansvaret for å påse at ekstra fortøyning blir benyttet om nødvendig. Skader som båten påfører havneanlegget må eieren bekoste og reparere etter havnekomiteens anvisning.

 

Skader eller uregelmessigheter i HM plikter båteieren uten opphold å innrapportere til marinakomiteen.

 

Alle båter som har båtplass HM skal påføres navn og og være ansvarsforsikret.

 

§4 Benyttelse av båtplass

 

Båtplassen skal benyttes av det medlem som leier båtplassen. Dersom medlemmet for en periode ikke benytter den, kan marinakomiteen leie den ut til et annet medlem midlertidig.

 

Dersom et medlem med anvist båtplass ikke har båt og heller ikke har konkrete planer om å skaffe seg båt, kan styret etter oppfordring fra marinakomiteen beslutte å innløse tildelingen av båtplassen mot tilbakebetaling av innskuddet for båtplassen.

 

Dette kan først tas opp til vurdering etter ett år uten at båtplassen er benyttet.

 

 

§5 Løsning av tvister

 

Tvisteinstans båteiere imellom er marinakomiteen - eventuelt styret i RB.

 

§6 Kjøreregler

 

Båteieren skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering av egen båt i HM. Ferdsel i og ved marinaen som skaper bølger og påfører faste installasjoner skade, skal marinakomiteen ta opp med ansvarlig båteier.

 

§7 Bruk av gjestebrygger

 

HMs gjesteplasser skal for medlemmene i RB benyttes til i land og ombordstigning, vask og bunkring og til eventuelle nødvendige korte opphold.

Marinakomiteen skal bortvise båter som ikke forholder seg til dette.

 

§8 Ansvarsforhold

 

Opptagning/utsetting og transport av båter i Hylla marina skjer på båteiers eget ansvar, som er tilfelle med all annen ferdsel i marinaen.

HM påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med medlemmenes bruk av båtplasser eller utstyr i marinaen.

 

§9 Orden

 

Parkering av kjøretøy ved HM skal til enhver tid følge gjeldende parkeringsanvisninger. Det er en plikt å forholde seg til korttidsparkering i sentrum av Hylla, for å redusere belastningen på nærmiljøet.

 

Medlemmer har plikt på seg til å påse at uvedkommende fartøyer holdes unna HM.

 

I HM skal det til enhver tid være orden og utvises renslighet av alle leietakere.

 

Den som disponerer båtplass sørger for sin anviste plass når det gjelder enkelt vedlikehold som fjerning av groe og lignende.

 

§10 Overholdelse

 

Reglementet som gjelder for HM gjøres medlemmet oppmerksom på i forbindelse med søknad om medlemskap i RB. Det aksepteres ved underskrift i søknaden og vil dermed forplikte alle medlemmer i RB.

 

Brudd på reglementet kan medføre eksklusjon av medlemskapet og innløsning av båtplassen.

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved